Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Om ledningssystemet

Ledningssystemet är ett verktyg för styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Det hjälper oss att skapa struktur och samordning och ger stöd i det systematiska kvalitetsarbetet.

Grunden för ledningssystemet för kvalitet är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Kvalitetsinriktning

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning beskriver former och ansvarsfördelning för det systematiska kvalitetsarbetet.

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär bland annat att vi ska:

  • Följa regelverk och kommunala styrdokument
  • Uppfylla politiska mål och lokala värdighetsgarantier
  • Arbeta enligt processer och rutiner
  • Rapportera och utreda avvikelser
  • Ta om hand synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet från brukare, närstående och andra intressenter
  • Kontinuerlig följa upp och utvärdera hur vi lever upp till de krav och mål som ställs och brukarnas upplevelse av vården och omsorgen
  • Använda uppföljningar och utvärderingar för att skapa lärande och ständig förbättring
  • Möjliggöra för brukare och medarbetare att medverka i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten
  • Dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet

Relaterad information

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Anna-Sofia Junsäter
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 86
anna-sofia.junsater@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-20 10.11