Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Så tycker de äldre om äldreomsorgen

De flesta äldre är nöjda. Men det finns stora skillnader mellan olika kvalitetsområden och utförare. Nu har resultatet av 2018 års brukarundersökning analyserats.

Högt men ändå lågt

Sammantaget är de flesta äldre brukare nöjda med äldreomsorgen i Mölndals stad. För hemtjänsten är andelen nöjda 82 procent och för äldreboende 85 procent.

Men trots de relativt höga siffrorna totalt ligger hemtjänsten under genomsnittet nationellt sett. Jämfört med övriga kommuner i landet är hemtjänsten i Mölndals stad bland de 25 procent kommuner som har fått lägst resultat.

Bra bemötande

Högst betyg fick bemötandet där över 90 procent av de äldre brukarna var mycket eller ganska nöjda inom såväl hemtjänst som äldreboende. Ett annat område som fick högt betyg var förtroende för personalen.

Ensamhet

I brukarundersökningen framgår att området med lägst resultat är ensamhet. Här har endast 33 procent inom äldreboende respektive 43 procent inom hemtjänst svarat att de inte besväras av ensamhet.

Information om förändringar

Många äldre upplever att de inte får information om tillfälliga förändringar. Resultatet visar att 55 procent av de äldre brukarna i hemtjänsten och 41 procent av brukarna på äldreboenden anser att informationen är tillräcklig.

Stora skillnader mellan utförare

Inom äldreboende var de äldre sammantaget mer nöjda med de äldreboenden som drivs i intern regi. Men när det gäller utförare av hemtjänst är det tvärtom. Den interna hemtjänsten i Mölndals stad har sämre resultat än den externa.

Vår interna hemtjänst har haft problem med budget och hög personalomsättning under lång tid. Under hösten gjordes en översyn av hemvården och vi arbetar nu med att följa rekommendationerna utifrån den. Vi planerar även för några tillfällen under våren då vi kommer att bjuda in brukare och anhöriga för att få träffa dem och ta del av deras erfarenheter, säger Daniel Aronsson, chef ekonomi och tillförordnad områdeschef för hemvården.

Så här gick undersökningen till

Socialstyrelsen utför årligen den nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Undersökningen innebär att personer som är 65 år eller äldre får möjlighet att besvara en enkät om hur de upplever sin hemtjänst eller sitt äldreboende. Syftet är att få underlag för att förbättra verksamheterna.

I Mölndal deltog totalt 629 brukare i undersökningen. Svarsfrekvensen var 59 procent för hemtjänsten och 51 procent för äldreboende, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. Den låga andelen svarande kan ha påverkat tillförlitligheten i undersökningen.

Resultat brukarundersökning äldreomsorg i Mölndals stad 2018

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-31 09.57