Forsåker driver på ny energiplan i Mölndal

Mölndals stad har tagit fram ett förslag till ny energiplan. Förslaget innebär en tydlig minskning av klimat­påverkan. Den höga ambitionen kommer bland annat från arbetet med den nya hållbara stadsdelen Forsåker.

Alla kommuner i Sverige måste ha en energiplan för att säkra elförsörjningen och ha en beredskap för krissituationer som kan uppstå. Målsättningen för ett fossil-oberoende Mölndal är att minska utsläppen av koldioxid med 80% jämfört 1990. Denna målsättning är samma som för Västra Götalandsregionen.

När Forsåkerprojektet, som är ett av Sveriges största statsutvecklingsprojekt, tog fram sin vision och sedan sitt hållbarhetsprogram så bestämde sig alla inblandade parter: Staden (Mölndals stad), kommunala utvecklingsbolaget Mölndala Fastighets AB och byggaktörerna i Forsåkers konsortium, för en hög ambition i genomförandet av visionen om en modern, hållbar stadsdel.

Lisa Järner, utvecklingsledare för miljö/klimat i Mölndals stad, beskriver det som att Forsåkerprojektet höjde ribban vad gäller hållbarhet i stadsbyggnadsplaneringen, med en högre ambition än vad den tidigare, utdaterade energiplan hade.

En spännande utgångspunkt när ett projekt siktar högre än kravställaren. Anledningarna till att vi nu uppdaterat stadens energiplan är många, men inom flera områden fanns Forsåkerprojektet med som något av en hävstång för målarbetet, berättar Lisa Järner.

Fossilfri elförsörjning

Forsåkerprojektet har i sitt hållbarhetsprogram enats om flera olika insatser. Bland annat ska samtliga fastigheter inom stadsdelen anslutas till fjärrvärme för uppvärmning av bostäder och lokaler. Mölndals stad har en effektiv och hållbar fjärrvärme, som kommer från en egen anläggning baserad på förbränning av returträ och flis från grenar och trädtoppar, d.v.s. en klimatvänlig fossilfri försörjning av energi och förnybar el.

Stadens kraftvärmeverk utgör en viktig grund för Mölndals stads energiförsörjning och är, tillsammans med andra satsningar på lokalt producerad energi från sol och vattenkraft, det som ger Mölndal goda förutsättningar nu när samhället står mitt i en energiomställning för att byta ut fossila bränslen mot fossilfria, beskriver Lisa Järner.

Återstarta vattenkraftverket

Förslaget till energiplan innehåller mål om att öka den lokala förnybara energin. En ansökan ligger inne hos Mark- och miljödomstolen om att få återstarta vattenkraftverket och på så vis tillvarata energin i Mölndalsån som forsar genom området. Det skulle göra stadsdelen Forsåker självförsörjande på hushållsel.

Det här är en spännande del av Forsåkerprojektet som både knyter ihop Mölndals historia med nutiden och som är med och lägger grunden för en hållbar, klimatneutral stadsdel, säger Johan Lejonthun, projektutvecklare på Mölndala och som arbetat med utvecklingen av vattenkraften under flera år.

Vattenkraftverket planeras intill ån mitt i Forsåker, på samma plats som den ursprungliga kraftverksbyggnaden som tillhörde pappersbruket en gång i tiden. Utvecklingsarbetet drivs i ett samarbete med Mölndala och Trollängen, ett Mölndalsföretag som bygger och utvecklar fastigheter och som har erfarenhet av småskalig vattenkrafts-produktion på andra håll i Västsverige. Detaljplanen för Forsåker möjliggör också att solceller placeras på tak och i fasadmaterial på områdets fastigheter. En större satsning på lokal solel planeras av Mölndals Energi i ett närliggande område.

Mölndals stad har flera styrdokument som riktar in arbetet för en minskad klimatpåverkan. Förutom energiplanen finns bland annat en översiktsplan och en cykelplan. Gemensamt är inriktningen att förbrukningen av fossila bränslen ska minskas och ställas om. Eftersom transportsektorn står för högst andel förbrukningen av fossila bränslen är insatser inom det så kallade mobilitetsområdet viktiga.

Hållbart resande för alla

I planeringen av Forsåker handlar mobilitetsarbetet om att skapa en jämlik tillgång till hållbart och flexibelt resande för alla. Stadsplaneringen ska säkra tillgänglighet och framkomlighet och samtidigt stimulera andra färdsätt än det traditionella bilåkandet. Att underlätta för att fler väljer kollektivtrafik, cykel eller andra mer miljövänliga fordon som kan delas av flera. Omställningen för att minska klimatpåverkan innebär förändringar på så väl individ som gruppnivå i samhället i stort, vilket ibland utmanar gällande normer.

I dialogerna kring energiplanen har vi i staden förstått att bygg- och fastighetsbranschen kan och vill mer inom hållbarhetsområdet än vad vi i staden tidigare trott, säger Lisa Järner. När vi ställt högre hållbarhetskrav i stadens egna markanvisningar genererade det ett stort gensvar hos branschen, som visat att man gärna antar utmaningar och levererar på höga hållbarhetsmål. Vi ser också att Forsåkerprojektet kan vara draghjälp och fungera som en test-arena för innovativa lösningar. Det bådar gott inför framtiden, att stadens nya målsättningar leder till verklig förändring, summerar Lisa.

Bjarne Fjellanger, VD Mölndala, sammanfattar Forsåkerprojektets hållbarhetsarbete:

Viljan att arbeta hållbart och att anta hållbarhetsutmaningar har varit en röd tråd genom hela utvecklingsarbetet av Forsåker och jag upplever den höga ambitionsnivån som något som också hela tiden attraherar nya intressenter till stadsdelen och Mölndal.

Förslaget till Energiplan för minskad klimatpåverkan har varit ute på remiss och beslut om planen väntas fattas av Kommunfullmäktige runt årsskiftet.

Flera yttranden har inkommit. Det ska bli spännande att se reaktionerna, avslutar Lisa.

Energiplan för minskad klimatpåverkan

Energiplanen innehåller tre övergripande målsättningar.

  • Trygga energiförsörjningen då samhället växer och säkra tillgången till energi som är fossilfri
  • Öka lokal förnybar energi och använda energin på smartaste sätt
  • Minska sårbarheten – säkerställa att samhälls-viktiga funktioner och verksamheter har tillgång till energi och är prioriterade i en krissituation

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad