Vi summerar året som Årets kulturkommun 2021

År 2021 är snart över och så även Mölndals år som Årets kultur­kommun 2021. Vi har sum­­merat detta kultur­år i en kort film, med ett axplock av de aktivi­teter och verk­sam­heter som genom­förts under året. En film som vi, så klart, gärna delar med oss av till er alla.

För ett år sedan fick Mölndals stad ta emot den natio­nellt högt värderade utmärkelsen Årets kultur­kommun 2021 av fack­för­bundet Vision. Under den digitala pris­cere­monin för kom­mande års Årets kultur­kommun (2022) konsta­terade Dalia Eid, vice ordförande i Vision:

Under ett väldigt speciellt år kunde vi ge utmärk­elsen till Mölndals stad för att Mölndal visade att kommunen genom initiativ­kraft, nyfiken­het och ny­tänk­ande hittade alter­nativa lös­ningar. Och i Mölndal hade man, trots den rådande pande­min, varit kreativa och ambi­tiösa, och hittat nya, spän­nande kultur­verk­samheter.

Efter att ha sett vår film om kultur­året 2021 i Mölndal, fyllde Anna Svedbom, Visions kommu­ni­ka­tions­chef, på:

Vad roligt att se, och vad impo­nerad jag blir när man ser på det fantas­tiska jobb ni har gjort. Jättekul! Det var verk­ligen en väl­för­tjänt utnäm­ning som ni fick för ett år sedan.

Vi är väldigt tacksamma över att få ha varit Årets kultur­kommun det gångna året, konsta­terade Annika Stedner, chef för kultur- och fritids­för­valt­­ningen i Mölndals stad, och fort­satte: Det gör väldigt stor skillnad för oss som jobbar med de här frågorna, att få lov att bli upp­märk­sammade och att det syns vad vi gör.

Även Kristian Vramsten (M), kommunstyrelsens ord­för­ande, och Glenn Grimhage (L), kultur- och fritids­nämn­dens ord­för­ande, med­verk­ade vid pris­cere­monin, och uttryckte där sin upp­skatt­ning för utmärkelsen.

Jag är väldigt glad över helheten och bred­den i kommunen, och att vad vi gör inom det kultur­ella området i Mölndal blir upp­märk­sammat,

sade Kristian Vramsten, och Glenn Grimhage summerade:

När krisen varit som störst har det funnits kraft till att tänka om, ställa om, planera om. Allt för att hålla våra mötes­platser öppna och skapa en trygg­het i var­dagen för alla våra invånare.

Så luta er tillbaka och ta del av vår sammanfattning av Mölndals år som Årets kultur­kommun 2021.

Med filmen följer också vårt konsta­terande att även om året för utmärk­elsen är över kommer vi att fort­sätta i sam­ma anda. Vi kommer att fort­­sätta vårt arbete mot att förnya, utveckla och fylla på kultur­om­rådet i Mölndal med mycket och gott inne­håll, för er alla att ta del av.

Ett riktigt gott nytt och kulturellt inne­hålls­rikt och inspi­re­rande år önskas ni alla, av oss alla inom Mölndals stads kultur- och fritids­verksamhet!

Filmen på Youtube: Mölndal - Året som årets kultur­kommun i samman­fattning

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad