Cykelplan för åren 2022-2030 antagen av tekniska nämnden

Mölndals stad har tagit fram en cykelplan för åren 2022 till 2030. Den ska fungera som underlag för satsningar på nya cykelvägar, smidiga hjälpmedel och stöd för cyklister samt trafiksäkerhetsåtgärder för en växande kommun med fler invånare.

Eftersom Mölndal är en växande kommun är det viktigt att fortsätta planera för möjligheten till hållbara transportmedel som till exempel cykel. Cyklar är yteffektiva och har låg klimatpåverkan. Cykling kan även bidra till bättre folkhälsa genom att det ger stora förutsättningar till regelbunden fysisk aktivitet och är därför något som ska uppmuntras. Cykelplanen fungerar som ett underlag för satsningar och prioriteringar för cykeltrafiken i den växande staden.

Mål för cykelplanen till 2030

I cykelplanen anges följande mål fram till planens slut:

  • Andel resor som görs med cykel ska vara minst 18 procent år 2030.
  • Det ska vara en nedåtgående trend i antal cykelolyckor fram till år 2030.
  • Medborgarnas nöjdhet med cykelvägarna ska öka.

Fyra insatsområden

För att nå de målen ska det arbetas med fyra insatsområden som är infrastruktur, stöd och tjänster, drift och underhåll samt
kommunikation.

Fokusområdena handlar till exempel om att bygga nya cykelvägar och inventera risker och hinder, smarta funktioner som underlättar för de som cyklar, åtgärder och planerings för till exempel vinterväghållning, praktisk information kring hur trafikpåverkan och trafiksäkerhet överlag samt uppmuntrande kommunikation för att få fler att våga välja cykeln.

Investeringslista

I cykelplanen finns listor med investeringsbehov som har identifierats och prioriterats. Totalt handlar det om 30 objekt som har fått prioriteringsordning. Det finns även en lista med mindre åtgärder som önskas.

Högt upp i prioriteringsordningen för nya cykelvägar är länkar mellan Hällesåker och Lindome, samt från Lindome till Kungsbacka både i söder och i väst där det idag är svårt att ta sig fram med cykel på ett trafiksäkert sätt.

Exempel på högt prioriterad utbyggnad av cykelvägar är:

  • Spårhagavägen, 3,5 km cykelväg, där utbyggnad av Trafikverket redan är beslutad att den ska byggas.
  • Fässbergsmotet-Sisjön, 1,5 km söder om Söderleden. Denna är redan beslutad att byggas i samband med exploatering i området.
  • Hällesåkersvägen (på sträckan Lindome idrottsplats- Gårdaliden), 4,2 km
  • Östra Lindomevägen (på sträckan Norra Hällesåkersvägen-Annestorpsvägen), 1,3 km.

Utöver att bygga nya cykelvägar är det i planen identifierat att vi bland annat ska arbeta för mer cykelparkering vid kommunala rekreationsområden, säkra upp korsningspunkter mellan cykel och motorfordon samt främja barns cyklande genom beteendepåverkande åtgärder men också genom utbyggnad av mindre lokala cykelvägar och trafiksäkring vid skolor.

Bakgrund cykelplan

Cykelplanen kopplar an till Mölndals stads vision, miljömål och kommunfullmäktiges övergripande mål.

Syftet med en cykelplan är främst att vara ett underlag för satsningar och prioriteringar för cykeltrafiken. Det är en långsiktig plan, som inte tar ställning i varje detaljfråga men som identifierar var det finns behov av större åtgärder. Cykelplanen sträcker sig till år 2030 men kommer uppdateras tidigare vid behov.

En cykelplan fanns även tidigare och var framtagen 2011, så det var hög tid att uppdatera planen enligt nuvarande behov och utveckling.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad