Vårens arbeten i park och naturområden

Varje år sker många olika arbeten i stadens utemiljöer. En hel del är vanlig skötsel och städning medan annat är större investeringar.

Skötsel i stadsmiljön kan till exempel handla om ogräsrensning, gräsklippning, tömma papperskorgar, sköta buskar och träd, reparera bänkar och utrustning på lekplatser, utegym med mera.

Investeringar är större arbeten och åtgärder.

Investeringar i utemiljön under våren 2022

Varje år sker en hel del investeringar i stadens publika utemiljöer. Det för att det ska finnas attraktiva utemiljöer för alla mölndalsbor och besökare.

Bakgrunder till åtgärderna är stadens beslutade grönplan. Även vår egen kontroll och besiktning av platserna och inkomna felanmälningar och önskemål från invånare. Under våren och sommaren 2022 planerar Mölndals stad att bland annat göra nedanstående. Mycket mer kommer att hända för att skapa en trevlig stad för alla invånare men detta är ett urval.

Upprustning av gångstig i Störtfjället

En gångstig som går upp mot Störtfjället, mellan Kvarnbyterassen och Kvarnbyvallen, rustas upp. Befintliga steg ersätts med trappor av granit. Detta arbete sker under våren i mars/april.

Fortsatt utveckling av lekplatsen i stadsparken

Arbetet med lekplatsen i stadsparken fortsätter under 2022. Med start under våren kommer en spännande rutschkana, karusell och sittgradänger att komplettera befintlig lekutrustning. Arbetet ska vara klart under sommaren.

Upprustning av spår i Herkulesområdet

I Herkulesområdet pågår under våren en upprustning och på vissa ställen breddning av motionsspåren. Vi bygger även nya grillplatser i området samt gör om parkeringen vid Pixbovägen. Arbetet pågår till och med mars/april.

Nytt utegym i Gastorpsparken

I Gastorpsparken i västra Lindome finns idag lekplats, grusplan, boulebanor och hundrastgård. För att parken ska bli en ännu mer attraktiv samlingsplats planerar vi att bygga ett utegym i parken. Exakt placering eller tid när det byggs är inte bestämt ännu.

Bohusleden, upprustning

Bohusleden är en populär vandrings och friluftsled som går genom Mölndal. Under året fortsätter arbetet med att rusta upp leden. Det handlar bland annat om nya spänger, nya vindskydd och grillplatser, nya skyltar och vägvisningar och rensning bland växtlighet. Arbetet pågår under hela året.

Hundrastgård i västra Kållered.

Västra Kållered saknar en hundrastgård och efterfrågan från boende i området är stor. Vi utreder en placering väster om Ekenleden i närheten av Labackavägen men exakt placering är inte klart. Vi planerar för att kunna börja arbetet med hundrastgården under sommaren.

Flygelleken ska förnyas

I Solängen ligger Flygelleken, en populär lekplats som behöver rustas upp. Tanken är att lekplatsen ska få ny lekutrustning, nytt markmaterial och få nya gångstråk och entréer. Lekplatsen kommer genom arbetet att bli tillgänglighetsanpassad. Lekplatsen kommer bli en trevlig mötesplats för boende i Solängen, Åby stallbacke och i nya närliggande Pedagogen Park. Arbetet planeras nu och arbete på plats börjar tidigast under hösten.

Mölndals stad har som mål att rusta upp lekplatserna i staden löpande. De senaste två åren har till exempel Skafteleken i Kållered och Pepparedsleken i Balltorp rustats upp.

Årligt återkommande insatser i staden

Utöver de investeringar som vi gör för att förbättra och utveckla sker löpande arbete varje år med tillexempel:

Plantering av blommor

I Mölndal kan du njuta av blomsterprakt under en stor del av året. Varje år smyckar vi kommunen med blommor i planteringar och urnor.

Under våren sätter vi exempelvis ut penséer ut samtidigt som fleråriga lökväxter som tulpaner och liljor blommar. Under sommaren har planteringarna ett särskilt tema, under 2022 är sommarblommorna planerade i Mölndals 100-års jubileumsfärger för att knyta an till festligheterna. Under hösten planteras olika sorters höstväxter som ljung, silverek, prydnadskål och Alunrot.

Gräsklippning

Under sommarhalvåret klipper vi gräset på offentliga ytor. Hur ofta det klipps beror på vilken plats det är då olika ytor klipps olika. Vissa ytor får växa och slås några gånger per år medan andra, som parker och vistelseytor, klipps oftare, ibland varje vecka om gräset växer mycket. Vi arbetar också med att omvandla tidigare gräsytor till ängsmark, för den biologiska mångfaldens skull.

Kontroll av badplatser

Det finns tio kommunala friluftsbad i Mölndal. Vid flera av dem finns bryggor och från andra badar du direkt från klippor. Varje år inför sommaren kontrollerar vi badplatserna och bottnarna vid dem och bryggorna för att förebygga skador och olyckor för dig som badar. Vi rensar också vass vid behov. Under maj kommer portabla toaletter ut på de badplatser som har det.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad