Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

VA-arbete Småtuvegatan

På Småtuvegatan kommer Mölndals stad att renovera och bygga nya vatten- och avloppsledningar.

Mölndals stad arbetar för att ha bästa möjliga dricksvatten och en hållbar avlopps­hantering. En del för att uppnå det är att byta gamla ledningar och att separera dagvatten från spillvatten.

VA-ledningarna i Småtuvegatan är gamla och behöver bytas så att spill- och dagvattnet separeras. Idag leds dag- och spillvatten i en gemensam ledning.

Det här gör vi

Vi renoverar och bygger nya dricksvattenledningar samt bygger nya spill- och dagvattenledningar. Under arbetet kommer det att tidvis vara begränsad framkomlighet på gatan men det ska vara möjligt att ta sig fram.

Inför arbetet är ledningar och serviser utmärkta med färg på asfalten.

Arbetstid

Mitten av mars 2019 - vinter 2019/2020.

Det här behöver du tänka på

Du som har en fastighet på Småtuvegatan kan behöva åtgärda dina ledningar för att dagvatten ska gå i egen ledning. Berörda fastighetsägare får mer information.

Därför ska dagvatten gå i egen ledning

Dagvatten är till exempel regn- och dräneringsvatten och kan ledas till sjöar och vattendrag istället för reningsverket. Spillvatten är till exempel vatten från kök, tvätt och badrum.

Separeringen, så att dagvatten går i egen ledning, minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på reningsverket.

Kontakt

Mikael Eliasson
Enhetschef Bygg och anläggning
Tekniska förvaltningen
031-315 14 88
mikael.eliasson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-30 14.13