Gator och VA i Pedagogen park

Mölndals stad bygger nya gator och VA-ledningar för stadsdelen Pedagogen park.

För byggnationen av den nya stadsdelen Pedagogen park kommer Mölndals stad och tekniska förvaltningen vara först på plats för att bygga gator, allmän plats, torg och vatten- och avloppsledningar. Arbetet delas in i olika etapper.

Aktuellt i infrastrukturarbetet

Arbetet har slutbesiktats under vecka 50. Mindre arbeten kommer fortsatt att ske.

Information om detaljplanen

Allt arbete med gator och VA-ledningar sker enligt beslutad detaljplan.

Om du vill veta bakgrunden till den nya stadsdelen kan du kolla på detaljplanen för Pedagogen park .

Följ arbetet med byggnation av kvarteren på https://pedagogenpark.se/byggnytt/.

Etapp 1

Pågår

Oktober 2020 - sommaren 2021

Det gör vi

Uppdaterat senast 11 januari 2021
Vi bygger vattenledning öster om Bifrostgatan. Ungefär från Frölundagatan och upp till nuvarande cirkulationsplats strax norr om byggnaden Pedagogen. Denna ledning kommer också byggas söder om Frölundagatan. Arbetet innebär att det är öppna schakter öster om Bifrostgatan.

  • Vi bygger även VA-ledningar och gator i södra delen av det som ska bli Pedagogen park, runt byggnaden Pedagogen.
  • Cirkulationsplatsen i korsningen Bifrostgatan och Frölundagatan kommer att sänkas för att anpassas till nederbördsavledningen i området.
  • Andra ledningsägare bygger fjärrvärme, el och fiber.

Generell påverkan

  • Bifrostgatan kommer att vara påverkad med omledningar och tillfälligt begränsad framkomlighet till och från. Cirkulationsplatsen i korsningen Frölundagatan - Bifrostgatan kommer att vara påverkad av byggarbetet. Gatan är alltid öppen men räkna med att det kan bli köer.
  • Hållplatser för kollektivtrafiken kommer att flyttas tillfälligt vid behov.
  • Vid arbetet med vattenledningen kommer vibrationer att förekomma för boende på Lammevallsgatan och Kakelösagatan. Mölndals stads entreprenör har vibrationsmätare på plats på berörda fastigheter.
  • Frågor om kommande vibrationer från fastighetsbyggnationer och pålning kommer exploatörernas entreprenörer att svara på när det är dags för det.

Etapp 2

Etapp 2 omfattar området norr om nuvarande byggnad Pedagogen. Se illustrationsbilden.

Pågår

Etapp 2 planeras pågå från hösten 2021 till årsskiftet 2022/2023.

Det ska göras i etapp 2

Mölndals stad bygger gator och VA-ledningar i den norra delen av stadsdelen Pedagogen Park. Även längs Prästgårdsgatan sker arbeten i etapp 2. Allt arbete med gator och VA-ledningar sker enligt beslutad detaljplan.

Alla fastigheter ska nås med bil under arbetet. Dock kommer vi att behöva göra provisoriska vägar för trafik på Stubbåkersgatan och Prästgårdsgatan under vissa tider. Boende får separat information från entreprenören.

Vi bygger en cirkulation i korsningen Bifrostgatan - Lantbruksgatan.

Andra ledningsägare kommer också att bygga i området - för fjärrvärme, el och fiber.

Bullervallen mellan Bifrostgatan och Lammevallsgatan kommer att byggas om och anpassas. I samband med det tas träden ner.

Arbete sker till stor del inne i arbetsområdet och orsakar buller.


Mer om arbetet i Pedagogen park

Du kan läsa mer, till exempel om du vill hitta information om nya byggnader och om vad som händer i området Pedagogen park. Där kommer också byggherrarna att publicera information om byggnationer av husen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad