Reviderad VA-taxa för 2021

Förbrukningsavgiften och anläggningsavgiften inom VA kommer att justeras från och med 1 januari 2021.

Den 1 januari 2021 höjs förbrukningsavgifterna
för vatten och avlopp i Mölndals stad enligt
beslut i kommunfullmäktige den 18 november
2020, §156. De nya avgifterna, inkl moms, är:

  • Rörlig avgift för förbrukat vatten: 27,19 kr/m3
  • Fast avgift, vattenmätare 20 mm (normal villamätare):
    1 431,25 kr/år
  • Dagvattenavgift: 110 kr/enhet och år, totalt 880 kr/år för enbostadshus.

Avgift för övriga vattenmätare och förbrukningstjänster finns i taxebilaga BPDF, giltig från 1 januari 2021.

För information om förbrukningsavgiften 2020, se VA-taxan.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften för VA indexuppräknas med två procent från den 1 januari 2021 enligt beslut i tekniska nämnden 24 november 2020, § 107.

Anläggningsavgift betalas av den som ansluter sig till VA-nätet.

Anläggningsavgiften finns i taxebilaga APDF, (giltig från 1/1 2021)

All information om VA-taxan.

VA-kollektivet

Det är de som använder kommunens vatten och är anslutna till VA-ledningarna, kallat VA-kollektivet, som gemensamt ska finansiera VA-verksamheten i sin helhet. Skattemedel används inte för VA-verksamhet. Avgifter från VA används inte till annan skattefinansierad verksamhet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad