Östra Lindomevägen, trafikåtgärder

För att förbättra trafiksäkerheten till Sinntorps förskola och skola gör Mölndals stad några trafikåtgärder på Östra Lindomevägen vid Gödebergsvägen. Arbetena planeras pågå under två veckor från och med 7 november. Räkna med viss begränsad framkomlighet.

Vi kommer bygga ett hastighetssäkrat övergångsställe samt cykelpassage över Östra Lindomevägen mellan korsningen med Spinnmästarevägen och Gödebergsvägen. Det nya övergångsstället ska ersätta ett tidigare övergångsställe som fanns längre österut på vägen men som togs bort efter att vägen fick ny beläggning.

Övergångstället och cykelpassagen kommer ha ett fartgupp och vara upphöjt för att reglera hastigheten på vägen till 30 km per timme.

Byggtid och biltrafik

Arbetena planeras pågå under två veckor från och med 7 november, dagtid mellan kl. 9 – 15.30. Vi hoppas vara klara runt den 18 november, det vil säga att vi jobbar vecka 45-46*.
Vid behov justerar vi byggtiden så det kan bli kortare eller längre.

* Tidigare meddelad tidsplan var vecka 43-44.

Du som kör bil ska räkna med viss begränsad framkomlighet då vi behöver stänga av ett körfält. Sänk gärna farten förbi arbetsplatsen och visa hänsyn till byggarbetarna.

Gång, cykel och buss

Gående och cyklister kommer få en avsmalnad gång- och cykelväg under byggtiden. Visa hänsyn till andra gående och cyklister och vid behov led din cykel.

Bussar får en begränsad framkomlighet just vid byggplatsen men då arbetena sker utanför rusningstid räknar vi med att kollektivtrafiken påverkas i mindre utsträckning.

Boende och verksamheter i området

Syftet med våra trafikåtgärder är att förbättra trafiksäkerheten till Sinntorps förskola och skola. Ett informationsbrev skickas till närliggande fastigheter. Hjälp oss gärna att sprida informationen.

Vägarbetet kommer skapa visst buller.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad