Höga vattenflöden i vattendrag

På grund av mycket regn den senaste tiden så förekommer höga flöden i flera vattendrag. Mölndals stad bevakar vattendragen.

Det har regnat mycket och markerna är mättade. Det innebär att det kan vara höga vattennivåer i flera vattendrag vilket är helt naturligt och går inte att undvika. Bland annat innebär det att områden i Lindome centrumpark svämmas över vid mycket höga flöden.

Lindomeån och Sagbäcken faller söderut det vill säga att vattenflödet i dessa vattendrag är beroende av vattenflödet och nivåerna i Kungsbackaån respektive Kungsbackafjorden.

Du som fastighetsägare, tänk på detta

Du med källare bör se till att till exempel fönster och ventiler där vatten kan komma in är stängda och täta. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att fastigheten är tät.

Se till att du inte har känsligt material på golv där de riskerar att bli vattenskadade - ställ upp på hyllor till exempel.

Skulle olyckan vara framme så att ditt hus eller källare översvämmas, kontakta räddningstjänsten via SOS alarm 112 om du själv inte kan ordna länspumpning.

Om du drabbas av översvämning i källaren finns det några saker du kan tänka på:

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Bygg en tillfällig barriär av sandsäckar.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande så förhindrar du inträngande vatten.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier. Som förebyggande åtgärd ska du se till att känsligt material inte ligger på golv där det kan svämmas över.
 • Skaffa hjälp med länspumpning om du inte kan göra det själv, det kan du göra genom att ringa 112!
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Ring försäkringsbolaget.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • MSBs, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps information om hur du kan förebygga översvämningar.

Eventuellt översvämmade vägar

Kör inte ner i viadukter eller tunnlar som är vattenfyllda.

Det här gör Mölndals stad

Under ett år gör Mölndals stad följande ordinarie driftsåtgärder för att minska riskerna för översvämning:

 • kontroller och översyn av vattendragen då vi tar bort eventuella hindrande objekt som fallna trädstammar, grenar skräp med mera
 • kontrollerar trummor under vägar etcetera
 • Vassröjning längs åfåror och slänter intill vattendragen samt röjning av anslutande diken under hösten
 • Muddring och borttagning av ansamlat bottenmaterial för att återställa ordinarie djup på strategiska platser i vattendragen
 • Kontroll och rensning galler och brunnar löpande under året.

Utöver detta gör vi extra insatser när det finns risk för höga flöden. Det är till exempel extra kontroll och rensning av galler, brunnar och trummor.

Flödet i hela Mölndalsån styrs och regleras som en helhet. Läs mer om Mölndalsån.

Både Mölndal och Kungsbacka planerar att arbeta mer med Lindomeån när nu pågående projekt i andra vattendrag är klara.

Trafiken kan påverkas

Om det på grund av höga flöden samlas mycket vatten på körbanor kan vägar påverkas. Håll koll på trafiken.nu eller lyssna på Sveriges Radio för trafikinformation.

Kör aldrig ner i en vattenfylld tunnel eller viadukt!

Trafikverket ansvarar för sina vägar om det blir översvämning på dem.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad