Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Attefallsåtgärder

Attefallsreglerna gäller endast en- och tvåbostadshus och innebär att du kan bortse från detaljplanens bestämmelser och till exempel bygga på mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen.

För de flesta bygglovsbefriade åtgärderna behöver du ett startbesked innan du börjar bygga. Startbeskedet är avgiftsbelagt.

Tänk på att det nya huset (25 kvm) måste vara ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov.

Detta får du göra utan bygglov

  • Bygga en byggnad på max 25 kvadratmeter med max 4 meter nockhöjd. Ytan får fördelas på flera byggnader. Byggnaden får användas som bostad.
  • Bygga till befintligt hus med 15 kvadratmeter (bruttoarea).
  • Bygga upp till två mindre takkupor på huset. Om du har en takkupa får du bara bygga ytterligare en.
  • Inreda ytterligare en bostad i huset.

Först krävs ett startbesked

En viktig regel är att du som vill bygga måste lämna in en anmälan till byggnadsnämnden för allt utom för vissa takkupor. Arbetena får inte starta förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Vissa begränsningar

Arbetena får inte göras närmare gräns mot granne än 4,5 meter utan grannens tillstånd. Närmare gata eller allmän plats än 4,5 meter behövs alltid bygglov.

Det finns andra begränsningar, till exempel i värdefulla miljöer, på kulturhistoriskt intressanta byggnader samt i bullerstörda områden kring Sisjöns skjutfält. Inom strandskyddat område behövs strandskyddsdispens.

Vatten och avlopp - avgift

Komplementbostadshus och andra förändringar av antalet lägenheter eller bostäder på en fastighet som är inkopplad till det kommunala VA-nätet gör att fastighetsägaren dels är anmälningspliktig, dels måste betala en engångsavgift för den tillkommande lägenheten. Detta då det sker en förändring av VA-förhållandet. 

Lägenhetsavgiften är enligt 2019 års taxa för vatten och avlopp 33 600 kronor + moms, det vill säga 42 000 kronor inklusive moms, se mer information i anläggningstaxan för VAPDF (VA-taxebilaga A).

Blankett:

Kontakt

Bygglovenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
byggnadsnamnden@molndal.se

Öppet- och telefontider

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-03 08.27