Översiktsplanering

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta enligt Plan och bygglagen PBL 2010:900 kapitel 3.

Snart får du ta del av vårt förslag till ny översiktsplan

Den 3 februari startar granskningen av stadens förslag till ny översiktsplan. Då får du chansen att ta del av hur Mölndals kommun kan utvecklas i framtiden. Du får också möjlighet att dela med dig av dina tankar om förslaget med oss, genom att skicka in dina synpunkter. Granskningen kommer att pågå mellan 3 februari till och med 3 april.

Mer information kommer här den 3 februari.

Vad är en översiktsplan

Översiktsplanen ska vara ett vägledande dokument för olika vardagliga frågor som kommunen har att fatta beslut om. Riktlinjer i översiktsplanen ska underlätta kommunens och andra myndigheters beslut i enskilda ärenden som gäller planering, byggande och hushållning med naturresurser.

Översiktsplanen är också vägledande när beslut ska fattas enligt annan lagstiftning, som till exempel väglagen, järnvägslagen, ellagen och miljöbalken.

Översiktsplanen visar hur:

  • mark- och vattenområden ska användas
  • den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras
  • riksintressen enligt miljöbalken ska säkerställas
  • allmänna intressen bör beaktas
  • miljö- och riskfaktorer enligt plan- och bygglagen bör beaktas

Fördjupningar och tillägg i översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) tar Mölndals stad fram om man behöver en mer detaljerad utredning över ett avgränsat geografiskt område.

Tillägg kan även göras till översiktsplanen för ett särskilt tema, exempelvis vindkraft.
En fördjupad översiktsplan (FÖP) och ett tillägg gäller tillsammans med den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP).

Relaterad information

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad