Förslag till ny översiktsplan

Mellan 3 februari till 3 april 2022 pågick granskningen av stadens förslag till ny översiktsplan. Granskningen är avslutad och det som händer nu är att vi kommer att gå igenom alla svar som kommit in och eventuellt ändra förslaget innan den färdiga översiktsplanen kommer att antas i kommunfullmäktige. Tack till alla som bidragit med kloka synpunkter!

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Mölndal pågår och översiktsplanen har precis varit ute på granskning. Under granskningstiden hade du möjlighet att ta del av och tycka till om översiktsplanens inriktning. Efter granskningen kommer alla inkomna synpunkter sammanställas i ett granskningsutlåtande och därefter kan planen antas om inga avgörande förändringar har gjorts av innehållet i översiktsplanen.

Granskningshandlingar

De handlingar som ingick i granskningsremissen är översiktsplan för framtidens Mölndal, hållbarhetsbedömning, samrådsredogörelse Pdf, 580.5 kB. och den digitala kartan.

Ta del av det digitala förslaget till översiktsplan för framtidens Mölndal. I vänstermenyn finns översiktsplanens olika kapitel med tillhörande kartor.

Du kan också ladda ner granskningshandlingarna:

Översiktsplanen ‑ visionen för mark­användningen

Det du har framför dig är ett förslag till ny översiktsplan för kommunen. Här har du möjlighet att ta del av hur vår kommun kan utvecklas i framtiden. I den digitala kartan kan du se de stora penseldragen för hur mark- och vattenområden i hela kommunen bör användas i framtiden.

Visar riktningen framåt

Översiktsplanen är vägledande vilket innebär att det som står här ska hjälpa de som arbetar i Mölndals stad, dig som invånare, myndigheter och andra som har intresse av att förstå riktningen för utvecklingen. Den handlar också om vilka frågor vi ska utgå från för att få en hållbar utveckling för dig som arbetar, bor och lever här. Mölndals översiktsplan ska också stärka kommunens position i regionen genom att tydliggöra hur Mölndal vill vara med och leda den regional tillväxten.

Vår kommun har en fantastisk potential genom sitt läge i en expansiv region. Här finns allt från pulserande stadsmiljö till levande landsbygd som båda ger kraft åt varandra. Genom att bygga vidare på utvecklingsorternas unika kvaliteter kan kommunen med dess invånare blomstra och växa sig ännu starkare.

Översiktsplanen lever vidare

Det är kommunfullmäktige som antar översiktsplanen och därför är den vägledande för hela stadens arbete när det gäller mark- och vattenanvändning. Arbetet tar inte slut i och med att en översiktsplan är antagen. Varje mandatperiod ska översiktsplanen aktualitetsförklaras, genom en planeringsstrategi, och eventuellt arbetas om. Översiktsplanen kan också fördjupas för olika områden och teman.

Översiktsplanen fungerar som ett paraplydokument som ska genomsyra andra strategiska planer, program och policys för staden. Översiktsplanens inriktning ska därför löpa som en röd tråd genom stadens strategiska dokument. Tillsammans bildar översiktsplanen och stadens strategiska dokument ett kunskaps- och inriktningsunderlag för fortsatt planering.

Dela på:

Senast uppdaterad