Om våld

Här hittar du mer information om våld och de konsekvenser som kan följa.

Mölndals stad utgår från den norske psykologen Per Isdals definition av våld:

"Våld är en handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill."

(Isdal, P (2001) Meningen med våld. Gothia.)

Våld kan se ut på många olika sätt och brukar delas in i:

Fysiskt våld

Exempelvis örfilar, dra i håret, knuffa, hålla fast, sparkar, slag mot kroppen, stryptag med mera

Psykiskt våld

Hot, kontroll, kränkande och nedsättande ord). Här ingår även latent våld (att leva under risk för nytt våld).

Sexuellt våld

Påtvingade sexuella handlingar, våldtäkt.

Materiellt våld

Förstöra inredning, dagböcker, foton med mera.

Ekonomiskt våld

Tvingas skriva under handlingar, får ej förfoga över egen ekonomi.

Försummelse

Gäller främst äldre och personer med funktionsnedsättning och handlar om att medvetet ge felaktig medicinering, bristande hygien, lämna utan tillsyn med mera.

Våldet upprepas

Undersökningar om våld i nära relationer visar att våldet, hoten och trakasserierna ofta inte är en engångsföreteelse. I synnerhet utsätts kvinnor för återkommande hot och våld. Våldsutsatta kvinnor har också beskrivit att våldet trappats upp och blivit allt grövre. Därför är det viktigt att våldet upptäcks tidigt.

Konsekvenser av våldet

Det finns en stark koppling mellan våldsutsatthet och fysisk och psykisk ohälsa. En kartläggning som genomförts visar att psykisk ohälsa i form av t.ex. depression, självskadebeteende och riskbruk av alkohol var betydligt vanligare bland dem som utsatts för allvarligt sexuellt våld någon gång i livet jämfört med dem som inte utsatts. Symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PSTD) var flera gånger vanligare i den gruppen. Kroppsliga symtom som huvudvärk, återkommande mag- och tarmbesvär, smärtor i nacke och axlar samt yrsel var också vanliga.

Våldet kan få en rad sociala och ekonomiska konsekvenser för den som utsätts, exempelvis:

 • Problem med tilliten till sig själv och andra
 • Isolering
 • Akuta bostadsproblem
 • Dyrare levnadsomkostnader
 • Skuldsatthet, orsakad av den som utövat våldet

Tecken och symtom på våldsutsatthet

Att vara utsatt för våld av en närstående är en omständighet som många gånger gör att benägenheten att berätta om våldet – och att polisanmäla det – är mindre än om våldsutövaren är någon annan. Ibland kan omgivningen lägga märke till tecken på att en individ har utsatts för våld. Ofta finns dock inga tydliga tecken, eller så kan de stå för något annat.

Fysiska skador

Nedanstående uppräkning visar vanliga skador och besvär:

 • Blåmärken, rodnader, sår, klösmärken, brännskador, avslitet hår
 • Värk och smärta
 • Sönderrivna eller försvunna kläder
 • Sömnstörningar
 • Ätstörningar
 • Kräkningsreflexer, svårigheter att svälja
 • Yrsel, magont, oro och diverse andra psykosomatiska problem.

Gynekologiska besvär, skador vid graviditet samt missfall kan vara tecken på att en kvinna är våldsutsatt.

Psykisk ohälsa

Våldsutsatthet kan medföra både kort- och långvariga psykiska besvär. Depression kan vara en reaktion på att ha utsatts för våld. Andra uttryck för psykisk ohälsa till följd av våldet är dåligt självförtroende, att den våldsutsatta förändrar sin personlighet och exempelvis blir tillbakadragen och isolerar sig. Personen kan också bli utagerande och börja utöva våld mot andra eller bli självdestruktiv. Den våldsutsatta kan också reagera genom att undvika vissa personer eller vissa platser eller motsätta sig fysisk kontakt.

Missbruk

Hög konsumtion av alkohol och/eller droger kan vara tecken på våldsutsatthet.

Kontakt

Familjefridsteamet
031-315 28 10, mån-fre kl 09.00-10.00
vinr@molndal.se

Vid akut situation
Om du är i behov av ett skyddat boende för att snabbt komma bort från våld och hot, ska du kontakta socialtjänsten via Mölndals stad
031-315 10 00.
På kvällstid och helg kontaktar du socialjouren 031-365 87 00.

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-20 20.14