Infrastrukturarbeten runt nya Västerbergsskolan och Bifrost förskola

Vi bygger om infrastrukturen med huvudsyftet att skapa mer säkra skolvägar. Arbetet kommer pågå till hösten/vintern 2024.

Det här gör vi i området

Följande arbeten kommer vi göra runt nya Västerbergsskolan och Bifrost förskola:

  • Pinnharvsgatan: Gatan kommer smalnas av med refuger närmast skolområdet för att få bilarna att köra långsammare. Parkeringsplatser för hämtning och lämning kommer placeras utanför skolområdet.
  • Lantbruksgatan: Passagen över Lantbruksgatan vid Rapsåkersgången byggs om, förhöjs och hastighetssäkras som en åtgärd för säkra skolvägar.
  • Toltorpsgatan: Passagen över Toltorpsgatan vid Lantbruksgatan byggs om, förhöjs och hastighetssäkras som en åtgärd för säkra skolvägar.
  • Axgatan-Vetekornsgatan: Vid Axgatan-Vetekornsgatan blir gång- och cykelbanan bredare. In/utfarten till Vetekornsgatan hastighetsdämpas och ett nytt fartgupp byggs på gatan som åtgärder för säkra skolvägar.
  • Bifrostparken: I Bifrostparken anläggs ett dagvattendike med makadam för fördröjning och rening av dagvatten. Gångvägarna i parken får asfaltsbeläggning och nya bänkar placeras i anslutning till vägarna.
  • Konstgräsplanen vid skolan: Här gör vi åtgärder för att minska risken för problem i området i samband med kraftiga regn och skyfall.

Mer information

Ombyggnaden av insfrastrukturen är en del av detaljplanen Västerbergsskolan och Bifrost förskola m.fl.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad