Tillgänglighet

Mölndals stad ska ha bra tillgänglighet. Som medborgare ska du kunna ta dig till bibliotek, idrottshallar, sjukvårdsinrättningar, skolor, eller andra offentliga lokaler utan problem.

Tillgänglighet handlar om att kunna nå dit man vill nå. Att ta sig till och från arbetet, kunna besöka biblioteket eller att ta sig in på skolan där ens barn går.

Om miljön är dåligt utformad kan det leda till problem för personer med olika funktionsnedsättningar men även för personer som är i olika perioder i livet såsom att man får barn och är i behov av barnvagn eller att man bryter benet och går på kryckor eller sitter i rullstol. Eller bara genom att vara barn eller att bli äldre. Förbättrad tillgänglighet gynnar därför alla.

Det som är bra för dig är oftast bra för alla. En ramp kan till exempel vara bra, inte bara för den som använder sig av rullstol, utan även för dem som drar barn- eller shoppingvagn. En tydlig och logisk skyltning underlättar inte bara för den som är synskadad utan även för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Reglerna finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse - eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2).

Enkelt avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Det är ett krav som ställts i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder enligt Plan och bygglagen (8 kapitlet 2 § andra stycket och 12 § andra stycket) och Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder BFS 2011:13 (ändrad 2013:9).

Enkelt avhjälpta hinder kan exempelvis vara nivåskillnader, tunga dörrar utan dörröppnare, dålig belysning, bristfällig skyltning med mera. Normalt räknas det inte som enkelt avhjälpt att exempelvis installera en hiss eller bygga om en toalett.

Vem ska åtgärda hindret?

Vem som är ansvarig avgörs av vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas. I de flesta fall är det byggnadens ägare, men det kan istället vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal. Ofta är det praktiskt att börja med att kontakta byggnadens ägare.  Hur ansvarsfördelningen mellan ägaren och verksamhetsutövaren ser ut behöver klargöras i det enskilda fallet.

Kulturinstitutioner ska vara tillgängliga

Samtliga kulturinstitutioner som får statsbidrag ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder senast 2016. Det gäller lokaler för teater, dans, musik, litteratur, bibliotek, museer och utställningar.

Att anmäla ett enkelt avhjälpt hinder

Har du upptäckt ett hinder i en publik lokal eller på allmän plats i Mölndals stad? Då kan du göra en anmälan till Mölndals kontaktcenter, se uppgifter nedan. I din anmälan behöver du beskriva hindret och ange gatuadress. Bifoga gärna en bild till din anmälan som beskriver problemet.

Vill du anmäla anonymt gör du det under: "Jag vill lämna en synpunkt".

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcente
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad