Vägarbeten Bifrostgatan

Under våren pågår flera gatu- och vattenarbeten på Bifrostgatan mellan Toltorpsgatan och Häradsgatan.

I samband med utbyggnad av bostadskvarter norr om Bifrostgatan, kvarteren Stjernhielm, samt arbeten med vattenledningar så påverkas Bifrostgatan. Under våren kommer påverkan att bli stor med risk för köer.

Följ trafikläget i Göteborgsregionen på trafiken.nu.

Arbetet pågår

Vecka 7 till sommaren 2024

En karta som visar Bifrostgatan. Röda streck visar var ett vägarbete sker.Förstora bilden

Bifrostgatan byggs om

Norr om Bifrostgatan pågår byggnation av nya bostäder, kvarteret Stjernhielm. I samband med det kommer Bifrostgatans utseende att ändras och få en ny utformning.

Det kommer även vara ut- och infarter för byggtrafik.

Så påverkas Bifrostgatan

Mellan Toltorpsgatan och Häradsgatan kommer ett körfält att vara avstängt i olika etapper. Trafiken styrs då med trafikljus, räkna med att det blir köer. Har du möjlighet, välj andra vägar redan tidigt och använd till exempel inte Bifrostgatan om du ska passera mellan E6 och Söderleden.

Övergångstället vid korsningen med Häradsgatan är flyttat cirka 50 meter åt nordost.

Vid Bifrostrondellen är den östra gång- och cykelpassagen avstängd, Gående och cyklister hänvisas via den västra.

Arbetet pågår

Arbetet beräknas pågå från vecka 7 fram till slutet av maj.

Relaterad information

En karta visar Bifrostgatan. En orange markering visar var cykelvägen är avstängd och en röd visar var omledningsväg finns.Förstora bilden

Vattenledningsarbete påverkar gång- och cykelbanan

Längs med Bifrostgatan arbetar Göteborgs stad Kretslopp och Vatten med en vattenledning. Under våren påverkar det arbetet gång- och cykelbanan som går bredvid Bifrostgatan norr om Toltorpsgatan.

Så påverkas gång- och cykeltrafiken

Gång- och cykelbanan är avstängd mellan Toltorpsgatan och Häradsgatan.

Gående och cyklister hänvisas att ta Hagåkersgatan.

Arbetet pågår

Beräknat till juni 2024. Därefter fortsätter arbetet på Hagåkersgatan.

Bakgrund

Kretslopp och vatten arbetar med och bygger ut ledningar som försörjer södra Göteborg med vatten. De går från Göteborgs vattenverk i Lackarebäck genom Mölndal. Tidigare har arbetet skett förbi Pedagogen Park under 2022 och Eklanda under 2023.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad