Mottagande av flyktingar från Ukraina

Mottagandet av flyktingar från Ukraina har mycket gemensamt med annat flyktingmottagande. Men det finns en del skillnader, vilket beror på att många ukrainska flyktingar i Sverige får uppehållstillstånd enligt det som kallas för massflyktsdirektivet. På den här sidan finns frågor och svar om mottagandet med fokus på situationen i Mölndal och på Mölndals stads ansvar och uppdrag.

Den ukrainska flaggan vajade utanför stadshuset i centrala Mölndal under några veckor, som ett sätt att visa stöd till Ukraina och dess invånare.

Jag är skyddsbehövande med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och har bott hos en privatperson i Mölndal. Nu behöver jag flytta därifrån. Vart ska jag vända mig?

Du ska vända dig till Migrationsverket, exempelvis till myndighetens servicecenter i Göteborg. Du kan också besöka Migrationsverket i Sagåsen i Kållered eller så kan du ringa till myndigheten.

Observera att Mölndals stad inte har ansvar för att ordna ett boende åt någon som inte själv har bett Migrationsverket om hjälp med någonstans att bo. Mer information finns i "Frågor och svar" på Migrationsverkets webbplats (se särskilt under rubriken "Boende").

Jag har som privatperson tagit emot skyddsbehövande från Ukraina i mitt hem. Vad bör jag känna till och göra?

Om du som privatperson har tagit emot skyddsbehövande från Ukraina i ditt hem, bör du känna till och göra en del saker.

  • Registrering hos Migrationsverket: Bidra till att personerna registreras hos Migrationsverket. Mer information och länk till e-tjänst för ansökan. (Det går att växla språk, informationen finns på ukrainska, ryska, engelska och svenska.) Personer från Ukraina får, utifrån massflyktsdirektivet, tillfälligt uppehållstillstånd utan individuell prövning. Det innebär bland annat att hen får rätt till dagersättning och tillgång till sjukvård. Mer information.

  • Skola för barn och ungdomar: Barn och ungdomar från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som söker asyl har rätt att gå i skolan i Sverige. Kommunen ansvarar för att ordna skola. Kontakta Språkcentrum.

  • Ensamkommande barn och unga: Om det gäller ett barn eller en tonåring under 18 som är i Sverige utan vårdnadshavare måste kommunen (Mölndals stad) eller Migrationsverket kontaktas.

  • Försörjning: Om du tar emot flyktingar som får bo i ditt hem och personerna inte själva har pengar till mat och annat nödvändigt, är det du som behöver försörja dem fram tills att de fått uppehållstillstånd och börjar få dagersättning från Migrationsverket.

  • Ingen ekonomisk ersättning: Du kan inte få någon ekonomisk ersättning för att personer bor hos dig, vare sig från kommunen eller från Migrationsverket.

  • Om personerna inte kan bo kvar hos dig: Om personerna inte kan bo kvar och behöver hjälp med ett nytt boende, ska de vända sig till Migrationsverket. Mer information i separat fråga.

Jag är skyddsbehövande från Ukraina och behöver ekonomiskt stöd. Vart ska jag vända mig?

Vänd dig till Migrationsverket, som ansvarar för ekonomiskt stöd och särskilda bidrag.

Det ansvaret ligger alltså inte hos kommunen. Mölndals stad som kommun ansvarar för boende och för samhällsservice ,som exempelvis barnomsorg och skola.

Finns det information om frågor kring boende med mera på ukrainska och ryska?

På Migrationsverkets webbplats finns en sida med frågor och svar som vänder sig till skyddsbehövande från Ukraina. Informationen finns på svenska, ukrainska och ryska. Genom att klicka på "Other languages" upptill på sidan, kan du växla mellan språken.

Vad innebär lagändringen som infördes den 1 juli för kommunens ansvar för mottagande?

Den 1 juli trädde ett nytt regelverk i kraft. Lagändringen innebär att Migrationsverket kan anvisa skyddsbehövande (flyktingar) från Ukraina till enskilda kommuner. Därmed kan Mölndals stad och andra svenska kommuner få ansvar för ett mer långsiktigt boende för personer från Ukraina som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Kommunerna tar över ansvaret för boende åt skyddsbehövande (Migrationsverket, 2022-06-30)

När en person har anvisats till Mölndal, ansvarar Mölndals stad för att erbjuda boende. Inom en månad efter anvisningen, ska vi kunna ta emot personen. Ett viktigt syfte med lagen är att få till en så jämn fördelning som möjligt av flyktingar mellan landets kommuner.

Personer från Ukraina kan även ordna boende på egen hand, om de har möjlighet.

Den 17 juni informerade Migrationsverket om att Mölndals stads så kallade fördelningstal är 207. Det innebär att detta antal skyddsbehövande från Ukraina förväntas anvisas till Mölndal under perioden juli till december 2022. Mer information:

Vad är massflyktsdirektivet?

I början av mars aktiverade EU, mot bakgrund av kriget i Ukraina, det som kallas för massflyktsdirektivet. Det var första gången någonsin som direktivet aktiverades. Detta underlättar för personer från Ukraina att få skydd i Sverige och övriga EU-länder.

Kortfattat går det snabbare att få tillfälligt uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet jämfört med att få ett beslut vid ansökan om asyl. Till en början gäller uppehållstillståndet i ett år från och med att massflyktsdirektivet aktiverades, vilket innebär att det gäller till och med början av mars 2023 (med möjlighet till förlängning). 

Att det går snabbare utifrån massflyktsdirektivet beror på att ingen individuell prövning görs. En person som fått uppehållstillstånd på denna grund, kan när som helst välja att söka asyl.

Vad gjorde Mölndals stad till en början när det gäller mottagande av skyddsbehövande från Ukraina?

Invasionen av Ukraina inleddes den 24 februari 2022 och sedan gick det snabbt. Många människor flydde landet, en del till Sverige. Migrationsverket såg att dess kapacitet för mottagande inte var tillräcklig. Därför vände sig den statliga myndigheten till kommunerna; den 8 mars bad Migrationsverket landets kommuner om hjälp med evakueringsplatser för att klara det första mottagandet av människor som flytt från Ukraina.

Mölndals stad var en av många kommuner som hjälpte till. Boendena i vår kommun ställdes i ordning och drevs genom ett samarbete mellan olika delar av vår organisation. På kort tid öppnade vi flera boenden med evakueringsplatser. Social- och arbetsmarknads­förvaltningen hade huvudansvaret och därutöver bidrog flera andra delar av organisationen. På dessa boenden stannade personerna bara under en kortare tid, vilket innebär något till några dygn.

Samtidigt förberedde vi oss på flera sätt inför den fortsatta utvecklingen och det fortsatta arbetet, exempelvis inom skola, arbetsmarknad och socialtjänst, med att ta emot människor som flytt från Ukraina. Vi samverkade också med sjukvården. Allt för att skapa ett gott mottagande för de personer som flytt från kriget i Ukraina.

Under maj månad var det inga personer som bodde på våra evakueringsplatser men vi behöll beredskap på ett av boendena för att ta emot personer till och med den 31 maj, enligt önskemål från Migrationsverket.

Vad har Mölndals stad för erfarenhet av flyktingmottagande?

Vi har värdefull erfarenhet av att ta emot människor som flytt undan krig. Flyktingmottagande är något som vi ständigt arbetar med, bland annat eftersom vi tar emot kvotflyktingar och ensamkommande barn och unga. Vi har också erfarenhet och kunskap utifrån att vi under 2015 och 2016 tog emot många personer.

Skillnaden just nu, jämfört med hur det sett ut de senaste åren, är att det kommer väldigt många fler personer till Sverige och Mölndal på kort tid.

Jag har som privatperson en bostad, eller en del av en bostad, att erbjuda flyktingar. Är det intressant för Mölndals stad? Tar staden emot erbjudanden om boende hos privatpersoner?

Vi har fått frågor om boende från privatpersoner som vill bidra med husrum åt flyktingar från Ukraina. Av flera skäl tar Mölndals stad inte emot eller hanterar sådana erbjudanden.

Privatpersoners och hela civilsamhällets engagemang är viktigt och kan på många sätt bidra såväl till ett gott mottagande som, i förlängningen, en god integration för de människor som flytt från Ukraina och kommit hit. Men varken Migrationsverket eller Mölndals stad förmedlar boende för flyktingar hos privatpersoner.

Längre fram, kan det eventuellt bli aktuellt för oss som kommun att vända oss till privatpersoner med en förfrågan om att hyra bostäder såsom lägenheter, Attefallshus och sommarstugor. I dagsläget verkar det dock inte bli aktuellt att hyra bostäder av privatpersoner i detta syfte.

Om du vill och har möjlighet att engagera dig för flyktingar från Ukraina på andra sätt, finns det flera andra möjligheter att hjälpa till.

Varför samordnar inte Mölndals stad privatpersoners erbjudanden om boende för flyktingar?

Mölndals stad behöver garantera säkra och trygga boenden för de människor som flytt och som kommit hit. Som kommun har vi varken möjlighet eller laglig rätt att säkerställa detta hos privatpersoner, även om vi vet att de allra flesta har goda avsikter.

Att öppna sitt hem och ta emot flyktingar är ett frivilligt humanitärt och ideellt åtagande. Det är ett stort ansvar att ta på sig. Om detta är aktuellt för dig bör du fundera över hur länge du kommer ha möjlighet att låta personerna bo hos dig. Om det behöver avbrytas och flyktingarna behöver samhällets hjälp med att hitta boende, behöver de börja på "ruta ett" igen. Då vet de inte var i Sverige Migrationsverket kommer att erbjuda dem boende.

Jag är fastighetsägare och har möjlighet att bidra med bostäder för flyktingar. Vad gäller?

Vänd dig i så fall till stadens fastighetsavdelning som du når via Kontaktcenter Mölndal (kontaktuppgifter nedan).

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad