Avgifter för vård och omsorg

Du som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende betalar en avgift för de insatser du får i form av service, omsorg och stöd. Avgifterna på den här sidan gäller från 1 april 2021.

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service samt hälso- och sjukvårdsinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar enligt följande lagstiftningar:

LSS = lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
SoL = socialtjänstlagen
HSL = hälso- och sjukvårdslagen

Om avgifter

Du som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende betalar en avgift för de insatser du får i form av service, omsorg och stöd.

Mölndal stad har rätt att ta ut avgifter för beviljade insatser enligt kapitel 8 i socialtjänstlagen. I lagen regleras vilken högsta avgift, även kallad maxtaxa, som kommunerna får ta ut. Maxtaxans belopp förändras varje år.

Mölndals stads avgiftssystem och kostnader för mat har beslutats av kommunfullmäktige. Avgifter och minimibelopp grundar sig på regeringens fastställda prisbasbelopp som fastställs varje år.

Hur mycket du betalar i avgift beror på din inkomst och vilka insatser du får. Om du lämnar in dina inkomstuppgifter gör vi en individuell beräkning av din avgift så att den är anpassad till dina ekonomiska förutsättningar.

Fyll i inkomstförfrågan via e-tjänsten

Så räknar vi ut din avgift

+ Nettoinkomst per månad (inkomst efter skatt)
+ Nettoinkomst av kapital
+ Bostadstillägg/bostadsbidrag
Minimibelopp
– Boendekostnad/hyra per månad

= Avgiftsutrymme per månad

Nettoinkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas aktuella inkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen, taxerad inkomst av kapital samt vissa andra inkomster som till exempel bostadstillägg. Förvaltningen skickar ut en inkomstförfrågan i januari och räknar om avgiftsunderlaget i februari varje år.

Fyll i inkomstförfrågan via e-tjänsten

Om din inkomst eller boendekostnad ändras under året ska du meddela oss för att få rätt avgift.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp = minimibelopp + boendekostnad

Med förbehållsbelopp menas det belopp som du har rätt att ha kvar av egna medel, innan kommunen får ta ut avgift för stöd, service och omsorg.

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och din boendekostnad och varierar beroende på ålder, civilstånd, hemmavarande barn och boendekostnader.

Minimibeloppet ska täcka utgifter för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, köksredskap och läkemedel.

Minimibeloppet fastställs med hänsyn till det nationellt beslutade basbeloppet och ändras varje år.

Minimibelopp för avgiftsåret 2021

 • 5 373 kr/månad för ensamstående
 • 4 540 kr/person och månad för makar och sammanboende

Är du yngre än 65 år höjs minimibelopp med 10 %, vilket ger:

 • 5 911 kr/månad för ensamstående
 • 4 994 kr/person och månad för makar och sammanboende

Kommunen kan i vissa fall sänka minimibeloppet, exempelvis om du bor i särskilt boende där hushållsel ingår i hyran.

Individuellt höjt minibelopp

Du kan få ett högre minimibelopp om du har högre kostnader. Exempelvis dyrare mat på grund av matabonnemang, kostnader för god man eller försörjningsplikt för barn.

Kostnaden ska vara varaktig, vilket betyder minst sex sammanhängande månader. Beloppet måste även uppgå till minst 5 % av aktuellt minimibelopp.

Boendekostnad

Om det är möjligt beräknar vi din boendekostnad utifrån faktisk kostnad. Är det inte möjligt använder vi samma schabloner som Pensionsmyndigheten använder vid beräkning av bostadstillägg.

Boendekostnaden delas lika mellan samtliga vuxna i hushållet.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det som blir kvar när din boendekostnad och minimibelopp har dragits från din inkomst efter skatt.

Avgiftsutrymmet är vad du maximalt kan betala i avgift för vård, omsorg och service, upp till maxtaxan.

Negativt avgiftsutrymme

Om det totala förbehållsbeloppet överstiger din nettoinkomst uppstår ett så kallat negativt avgiftsutrymme.

Får du ett negativt avgiftsutrymme kan du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan. Du kan också ansöka om ekonomiskt bistånd i Mölndals stad.

Kommunen betalar inte ut pengar till dig för att du ska uppnå den i lagen angivna nivån för minimibeloppet.

Civilstånd

För makar med gemensamt hushåll beräknas avgiftsutrymmet på makarnas sammanlagda ekonomiska förhållanden.

Har enbart ena maken insatser beräknas avgiftsutrymmet på hälften av makarnas sammanlagda ekonomiska förhållanden.

Vid beräkning av avgiftsutrymmet för sambo tar vi endast hänsyn till inkomsten för den person som har insatserna.

Maxtaxa

Maxtaxan på 2 139 kr per månad är den högsta avgiften du betalar för omsorgsinsatser. En del kostnader ingår dock inte i maxtaxan, exempelvis mat och hyra.

Ordinärt boende

Det här gäller för dig som bor hemma i ordinärt boende.

Hemtjänst

 • Service och omvårdnad: 266 kr/timme

Insatser från hemtjänsten kan bestå av personlig omvårdnad och/eller service.
I omvårdnaden ingår till exempel stöttning och hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, dusch, måltider, trygghetsbesök och sociala aktiviteter.

Serviceinsatser avser främst städning, inköp av daglig- och apoteksvaror samt tvätt och klädvård.

Du betalar endast avgift för den tid du har fått insatsen. Alla insatser från hemtjänsten ingår i maxtaxan.

Avgift vid avbokad insats

Avboka en planerad insats minst två dagar innan.

Om du önskar avboka en enstaka, planerad hemtjänstinsats måste du anmäla detta minst två dagar innan insatsen ska utföras. Annars behöver du betala för den tiden som den planerade insatsen skulle utförts.

Kravet på att anmäla avbokning minst två dagar innan gäller inte vid sjukhusvistelse.

Trygghetslarm

 • Trygghetslarm: 257 kr/månad

Du betalar per månad för att ha trygghetslarm. Kostnaden för trygghetslarm är fast och påverkas inte av frånvaro. Det innebär att du betalar för trygghetslarmet även om du exempelvis är bortrest.

Kostnaden för trygghetslarm ingår i maxtaxan.

Trygghetslarmet ska återlämnas till Mölndals stad när beslutet upphör. Borttappad eller ej återlämnad larmklocka debiteras med 995 kr. Ej återlämnad basstation debiteras med 3 860 kr.

Matleverans

 • Kyld mat: 49 kr/portion

Du kan få färdiglagad mat hem till dig.

Hälso- och sjukvård

 • Hälso- och sjukvård: 385 kr/månad

Du som bor i ordinärt boende, men inte kan ta dig till vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan få kommunal hälso- och sjukvård. Det innebär att du får vård och behandling hemma av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Kostnaden för hälso- och sjukvård ingår i maxtaxan.

Trygg hemgång

 • Personlig omvårdnad och service: 71 kr/dag

Du betalar per dag för den omvårdnad och service du får i hemmet när du beviljats Trygg hemgång. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxan per månad.

Korttidsplats

 • Personlig omvårdnad och service: 71 kr/dag

Du betalar per dag för den omvårdnad och service du får när du beviljats korttidsplats på Fallströmmens korttidsenhet. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxan per månad.

 • Mat på korttidsenheten: 4 106 kr/månad

Du betalar per månad för helpension (frukost, lunch och middag). Kostnaden betalas som en dagavgift för de dagar du är på korttidsenheten.

Ankomstdygnet är avgiftsbelagt och hemgångsdygnet är avgiftsbefriat.

Växelboende

 • Personlig omvårdnad och service: 2 139 kr/månad

Du betalar per månad för personlig omvårdnad och service på växelboende. Kostnaden betalas som en dagavgift för de dagar du är på växelboendet.

 • Mat på växelboende: 4 106 kr/månad

Du betalar per månad för helpension, frukost, lunch och middag. Kostnaden betalas som en dagavgift för de dagar du är på växelboendet.

Ankomstdygnet är avgiftsbelagt och hemgångsdygnet är avgiftsbefriat.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

 • Måltider: 71 kr/dag

Dagverksamheten är avgiftsfri, men du betalar för måltider per dag. I kostnaden för måltider ingår frukost, lunch, dessert och mellanmål.

Funktionsnedsättning

Det här gäller för dig som har en funktionsnedsättning

Daglig verksamhet

 • Lunch 41 kr/dag

Daglig verksamhet är avgiftsfri, men du betalar för lunch per dag.

Avgift för placerade barn under 18 år

Enligt SoL är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn under 18 år vårdas utanför det egna hemmet, exempelvis på korttidsvistelse eller bostad med särskild service.

Det belopp som föräldrarna ska betala är inkomstbaserat men får, för respektive förälder, inte överstiga:

 • 1 573 kr/månad för barn upp till 11 år
 • 1 723 kr/månad för barn mellan 11-14 år
 • 2 073 kr/månad för barn från och med 15 år

Föräldrars skyldighet att betala avgift för barn som placerats av kommunen upphör när barnet fyller 18 år.

För skolungdomar som vistas på annan ort räknas ersättningsbeloppet på 9 månader, från september till maj. Detta görs oavsett om vistelse sker i juni och augusti. Däremot görs inga avdrag för övriga lovvistelser i hemmet.

Matkostnader

För barn och ungdomar vid korttidstillsyn och korttidsvistelse.

Barn och ungdomar med korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt LSS, som läger, stödfamilj, korttidshem och kontaktfamilj enligt LSS, betalar för enskilda måltider enligt följande tabell:

Matkostnader år 2021

Ålder

0-3 år

4-12 år

13-20 år

> 21 år

Heldag

46 kr

68 kr

89 kr

106 kr

Frukost

9 kr

14 kr

18 kr

21 kr

Lunch

14 kr

20 kr

27 kr

32 kr

Mellanmål

5 kr

7 kr

9 kr

11 kr

Middag

18 kr

27 kr

35 kr

42 kr

Bostad med särskild service enligt LSS och SoL

Du som bor i bostad med särskild service betalar själv för den mat du äter. Du kan välja att antingen köpa in och laga mat på egen hand eller delta i gemensamma måltider där mat köps in, tillagas och äts tillsammans.

Har du beslut om bostad med särskilt service enligt LSS betalar du inte någon omsorgsavgift.

Hyran regleras genom hyreslagstiftningen och betalas separat.

För barn och unga i bostad med särskild service

Är du under 18 år betalar du ingen hyra för boende i bostad med särskild service. Du börjar betala hyra när du beviljas aktivitetsersättning i juli månad det år du fyller 19 år eller får en annan inkomst.

Om du bor på ett boende där mat ingår, till exempel vid skolvistelse på annan ort, betalar dina föräldrar kostnaden i enlighet med avgift för placerade barn under 18 år.

Korttidsboende enligt SoL

 • Personlig omvårdnad och service: 2 139 kr/månad

Du betalar per månad för personlig omvårdnad och service på korttidsboende. Kostnaden betalas som en dagavgift för de dagar du är på korttidsboendet.

 • Mat i korttidsboende: 4 106 kr/månad

Du betalar per månad för helpension, frukost, lunch och middag. Kostnaden betalas som en dagavgift för de dagar du är på korttidsboendet.

Särskilt boende

Det här gäller för dig som bor i särskilt boende.

I särskilt boende finns det tre fasta kostnader som betalas till kommunen. Detta är omsorgsavgift, matkostnad och hyra. Matkostnad och hyra ingår inte i maxtaxan utan betalas alltid.

Omsorgsavgift för särskilt boende

Avgiften motsvarar maxtaxan och betalas per månad. Beloppet justeras efter prisbasbeloppet. Avgiften debiteras månaden efter att insatsen har utförts.

Den faktiska avgiften som du ska betala påverkas av ditt avgiftsutrymme. Vi gör en individuell avgiftsberäkning där vi tar hänsyn till att du ska ha pengar över för personliga behov och din bostadskostnad.

Avdrag vid frånvaro

Ingen omvårdnadsavgift vid frånvaro.

Om du bor någon annanstans i minst 30 dagar i sträck, exempelvis hos anhöriga, behöver du inte betala omvårdnadsavgift för den tid du är frånvarande.

Du måste anmäla din frånvaro till ansvarig samordnare minst en vecka innan avfärd för att du ska slippa betala avgift för hela frånvaron. Avdrag på omvårdnadsavgiften görs tidigast den åttonde dagen efter att anmälan har inkommit.

Vid sjukhusvistelse behöver du inte anmäla frånvaro.

Omvårdnadsavgiften minskas automatiskt med ett dygnsbelopp från första dagen du vistas på sjukhus.

Avdrag för matkostnad vid frånvaro

Du måste anmäla din frånvaro till ansvarig samordnare minst en vecka innan avfärd för att du ska slippa betala matkostnad för hela frånvaron. Avdrag för matkostnad görs tidigast åtta dagar efter att anmälan har inkommit.

Vid sjukhusvistelse behöver du inte anmäla frånvaro.

Matkostnaden minskas automatiskt med ett dygnsbelopp från första dagen du vistas på sjukhus.

Hyra för boende

Bor du permanent i särskilt boende betalar du en hyra. Hyran regleras genom hyreslagstiftningen och debiteras av fastighetsägaren.

Jämkning för dubbla boendekostnader

Om du flyttar till ett särskilt boende, och har boendekostnader för din gamla bostad, kan du ansöka om jämkning vid flytt till särskilt boende i upp till tre månader från inflyttningsdatum.

För att du ska kunna få jämkning måste uppsägning av hyresavtal, alternativt försäljning av bostad, ske snarast möjligt efter att du flyttat in på ett särskilt boende.

Jämkningen upphör så snart hyresrätt hyrts ut till annan hyresgäst alternativt egen bostadsrätt eller hus är sålt.

Ansök om jämkning via e-tjänst eller blanketten Jämkningsansökan Pdf, 4.2 MB.. Kontakta våra kommunvägledare på Kontaktcenter Mölndal om du behöver hjälp.

Du skickar in din ansökan tidigast på inflyttningsdagen och senast inom tre månader från inflyttningsdagen.

Om du beviljas jämkning regleras beloppet genom avdrag på omvårdnadsavgiften och matkostnaden på kommande fakturor från vård- och omsorgsförvaltningen.

Högre pension

När make/maka flyttar till ett särskilt boende kan makarna ha rätt till en pension motsvarande pensionen för en ensamstående, vilket ger högre garantipension.

Kontakta Pensionsmyndigheten för att ändra din pension, 0771-776 776

Övrigt

Omsorgsavgift

Du betalar en omsorgsavgift för de insatser du får. Din omsorgsavgift förändras om du får fler eller färre insatser. När en ny insats påbörjas betalar du för de dagar du fått insatsen den första månaden. Nästkommande månad betalar du enligt avgiftstaxa. När en insats upphör betalar du avgift till och med sista tillfället du får insatsen.

Bostadstillägg och bostadsbidrag

Om du behöver hjälp att betala hyra eller månadsavgift för boende kan du ansöka om bostadstillägg och bostadsbidrag.

Du som är ålderspensionär ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, 0771-776 776. Övriga ansöker om bostadsbidrag hos Försäkringskassan, 0771‑524 524.

Du får ett skriftligt beslut om avgifter

Du får ett skriftligt beslut om avgifterna. I beslutet kan du se omsorgsavgiftens storlek och övriga uppgifter som ligger till grund för beräkningen. Avgifterna debiteras en månad i efterskott.

Du kan överklaga

Du kan överklaga kommunens beslut om avgifter. Beslutet överklagas skriftligt och ska ställas till Förvaltningsrätten i Göteborg, men lämnas eller skickas till kommunen inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet. Kontakta våra kommunvägledare på Kontaktcenter Mölndal om du vill ha hjälp med att överklaga.

Återkrav

Om du eller ditt ombud lämnat felaktiga inkomstuppgifter, som lett till att du har betalat för låg omsorgsavgift, har kommunen rätt att ställa krav på återbetalning av mellanskillnaden.

Om kommunen tagit ut för hög avgift ska det korrigeras och beloppet återbetalas till dig.

Betala med autogiro eller e-faktura

Du kan betala dina avgifter med autogiro eller e-faktura.

Ansökningsblankett för autogiro kan hämtas på Mölndal stads hemsida eller via Kontaktcenter.

E-faktura beställs antingen via e-tjänst på molndal.se, via mejl till efaktura@molndal.se eller via din egen bank.

Faktura

Fakturan skickas ut i mitten av månaden och den ska vara betald senast den sista i månaden. Fakturan avser de insatser som du fick under föregående månad.

Exempel:
Du får insatser i februari. Fakturan för dessa insatser skickas till dig omkring den 15 mars. Du måste betala fakturan senast den 31 mars.

E-tjänster

Du kan använda dig av e-tjänsterna på vår hemsida för bland annat

 • preliminär beräkning av hemtjänstavgift
 • ansökan om jämning vid flytt till särskilt boende
 • inkomstförfrågan.

Kontaktcenter Mölndal

Till oss på Kontaktcenter Mölndal kan du vända dig med alla dina ärenden och frågor kring kommunens service. Våra kommunvägledare tar emot och besvarar frågor via e-post, telefon, sociala medier. Du kan också besöka oss i stadshuset.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad